Gao Zhishengs Frau Geng He und sein Sohn Gao Tianyu in San Fancisco. Foto: Ma Youzhi/Epoch Times

Gao Zhishengs Frau Geng He und sein Sohn Gao Tianyu in San Fancisco. Foto: Ma Youzhi/Epoch Times

Quelle: https://www.epochtimes.de/china/china-politik/menschenrechtsanwalt-gao-zhisheng-in-china-aus-haft-entlassen-update-a1173161.html/attachment/gao-zhishengs-frau-geng-he-und-sein-sohn-gao-tianyu-in-san-fancisco-foto-ma-youzhiepoch-times